Pravidla soutěže

„Vyhraj vstupenku a triko na Ostrava Beach Open 2021“

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem soutěžeVyhraj vstupenku a triko na Ostrava Beach Open 2021 je Forum Nová Karolina, Jantarová 4, Ostrava, 702 00 (dále jen „pořadatel“).

Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen „pravidla“).

Tato soutěž není sponzorována, spravována nebo přidružena k elektronické sociální síti Facebook. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící Facebooku.. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musejí být směřovány Pořadateli, nikoliv Facebooku.

 2. Trvání a místo Soutěže

Soutěž probíhá od 30. 5. – 1.6. 2021 výhradně na Faceboookové  profilu https://www.facebook.com/ForumNovaKarolina  A to konkrétně pod soutěžním příspěvkem, u kterého je odkaz na tato pravidla.

3. Podmínky účasti v Soutěži

Účastníkem Soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba, která dosáhla 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce),
s doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky, která je registrována na sociální sítí Facebook. A po celou dobu soutěže má aktivní svůj Facebook a splní stanovená pravidla soutěže.

Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php

Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel.

(dále jen „soutěžící“)

4. Vyloučení ze Soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také soutěžící, u kterých má podezření či důkazy na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity FB účtů, nemá nárok na výhru.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

5. Zadání a princip soutěže

Soutěžící se do soutěže zapojí vložením odpovědi pod soutěžní příspěvek. A zároveň musí soutěžící splnit oba obě podmínky:

☑️ Dejte „like naší stránce Forum Nová Karolina
☑️ Dejte „??“ tomuto příspěvku
☑️ Odpovězte do komentáře na soutěžní otázku ▶️ Jakému týmu fandíte nejvíce❓

Komentář musí být napsán pod soutěžní příspěvek – odpovědi zaslané do soukromých zpráv nebudou do vyhodnocení zařazeny. Celkový počet komentářů není omezen. Každý soutěžící však může vložit jen jeden soutěžní komentář za celou dobu konání soutěže.

Ze soutěžní příspěvků náhodně vybereme 6 výherců. Každý uživatel může vyhrát v dané soutěži pouze jednu výhru.

Soutěžící vložením komentáře do soutěže souhlasí s pravidly soutěže.

6. Průběh soutěže a výběr výherců

Soutěž potrvá v termínu dle bodu 2. Ve hře je 6 x 1 ks vstupenka na akci Ostrava Beach Open 2021 a 6 x 1 ks triko Ostrava Beach Open, které lze uplatnit výhradně v rámci akce Ostrava Beach Open 2021, který se koná 2. – 6. 6. 2021 v DOV Ostrava. 

Po skončení soutěže bude ze soutěžních komentářů bude náhodně vylosováno celkem 20 výherců, kteří splní podmínky dle bodu 3. Každý z nich získá 1 voucher na burger zdarma a 1 voucher na pivo zdarma.

7. Výhry, oznámení o výhře a jejich předání

Ve hře jsou celkem 6 vstupenek na akci  Ostrava Beach Open  a 6 triček zdarma (2 vstupenky na čtvrtek a 4 na pátek), které budou rozděleny v poměru 1 výherce = 1 vstupenka + 1 triko na akci Ostrava Beach Open. 

Výherci budou vyhlášeni 2. 5. 2021, dopoledne. v komentáři u soutěžního příspěvku.

Výhry budou pro výherce připraveny k převzetí nejpozději v sobotu, 3. 6. 2021 na místě prodeje vstupů v areálu akce – Ostrava Beach Open v DOV Víkovice..

Na výhry nevzniká žádný právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

8. Autorská práva

Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na sociální síti Instagram nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

Soutěžící zároveň svou účastí v soutěži uděluje Pořadateli bezplatně celosvětovou licenci k užití veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti se soutěží, a to v neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu soutěže nebo po jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím osobám v celém rozsahu udělené licence. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Pro vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje vložení jakéhokoliv autorského díla do soutěže soutěžícím návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 2373 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), přičemž přijetí tohoto autorského díla pořadatelem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí soutěžící vyrozuměn nebo nikoliv, přestavuje souhlas pořadatele s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 2373 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Osobní údaje

Účastník zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, a e-mail a uděluje výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže.

S vašimi osobními údaje nakládáme pouze v rámci oprávněného zájmu

Účastí v soutěž