Pravidla soutěže – Vyhraj 1 produkt od značky Element z prodejny Quiksilver

1. Pořadatel a organizátor soutěže
Pořadatelem soutěžeVyhraj 1 produkt od značky Element z prodejny Quiksilver  je Forum Nová Karolina, Jantarová 4, Ostrava, 702 00 (dále jen „pořadatel“).Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen „pravidla“).Tato soutěž není sponzorována, spravována nebo přidružena k elektronické sociální síti Facebook ani Instagra. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící Facebooku ani Instagramu. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musejí být směřovány Pořadateli, nikoliv Facebooku či Instagramu.

2. Trvání a místo Soutěže

Soutěž probíhá od 7. 10. – 12. 10. 2022 výhradně na Instagramovém  profilu https://www.instagram.com/forumnovakarolina/. A to konkrétně pod soutěžním příspěvkem, u kterého je odkaz na tato pravidla.

3. Podmínky účasti v Soutěži

Účastníkem Soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba, která dosáhla 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce), s doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky, která je registrována na sociální sítí Facebook. A po celou dobu soutěže má aktivní svůj Facebook a splní stanovená pravidla soutěže.Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel.(dále jen „soutěžící“)

4. Vyloučení ze Soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také soutěžící, u kterých má podezření či důkazy na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity Instagramového účtů, nemá nárok na výhru.Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

5. Zadání a princip soutěže

Soutěžící se do soutěže zapojí vložením odpovědi pod soutěžní příspěvek. A zároveň musí soutěžící splnit oba obě podmínky:

Jak vyhrát?

  •  sledujte náš profil #forumnovakarolina ➕ profil @boardriders_stores_czsk
  •  dejte 🖤 tomuto příspěvku
  • Odpovězte nám do komentáře: S kým a kam by sis šel / šla s novou výbavičkou půjdeš zaskejtovat?

Soutěžit můžete až do 12. 10. 2022, do 23:59 hod.

Ve čtvrtek 13.10. 2022ze soutěžních komentářů na Instagramovém profilu centra, pod soutěžním příspěvekm vylosujeme celkem 1 výherce nebo výherkyni.

Výherci pak budou mít možnost výhru vybrat z nabídky skatových bot a skejtových prken přímo  na prodejně Quiksilver Karolina.

Komentáře musí být vloženy pod soutěžní příspěvek – odpovědi zaslané do soukromých zpráv nebudou do vyhodnocení zařazeny.

Celkový počet komentářů není omezen. Každý soutěžící může vložit libovolný počet soutěžních komentářů.

Každý uživatel může vyhrát v dané soutěži pouze jednou.

Soutěžící vložením komentáře do soutěže souhlasí s pravidly soutěže.

6. Průběh soutěže a výběr výherců

Soutěž bude probíhat až do 12. 10. 2022 do 23:59 hod.

Výherci budou vylosováni ze soutěžních komentářů dne 13.10.2022 během dne.

Výherci budou označeni v rámci komentáře pod soutěžním příspěvkem, kde bude vyzván ke kontaktu prostřednictvím soukromé zprávy.

7. Výhry, oznámení o výhře a jejich předání

Ve hře 1 produtk dle vlastního výběru v rámci vybrabých produktů z nabídky skate-bot značky Element nebo ze skate-prken značky Element dostupných v daný moment přímo na  prodejne Quiksilver Karolina.

Výhra bude pro výherce připravena k převzení na jméno výherce, v prodejně Quiksilver v OC FORUM NOVÁ KAROLINA do 30.10.2022

Pro možné předání výhry je nutné, aby se výherci prokázali platným průkazem totožnosti a podepsali předávací protokol.

Na výhry nevzniká žádný právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

Výhry nejsou soudně vymahatelné.

8. Autorská práva

Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na sociální síti Instagram nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.Soutěžící zároveň svou účastí v soutěži uděluje Pořadateli bezplatně celosvětovou licenci k užití veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti se soutěží, a to v neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu soutěže nebo po jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím osobám v celém rozsahu udělené licence. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Pro vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje vložení jakéhokoliv autorského díla do soutěže soutěžícím návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 2373 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), přičemž přijetí tohoto autorského díla pořadatelem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí soutěžící vyrozuměn nebo nikoliv, přestavuje souhlas pořadatele s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 2373 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Osobní údaje

Účastník zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, a e-mail a uděluje výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže.S vašimi osobními údaje nakládáme pouze v rámci oprávněného zájmuÚčastí v soutěži uděluje soutěžící Pořadateli souhlas, aby při organizaci soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v rámci účasti – zejména jméno, příjmení, kontaktní adresa na Facebooku, adresu pro doručování, podobizna na profilové fotce, případně dalších údajů poskytnutých Pořadateli v souvislosti se soutěží, a to výlučně za účelem vyhlášení a oznámení případné výhry, a to na dobu nejdéle 1 roku od ukončení soutěže. Po uplynutí této doby budou veškeré údaje zlikvidovány. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále právo přístupu k osobním údajům a opravy osobních údajů, které se jej týkají, jakož i další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo požádat správce či zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel takto vzniklý stav odstranil, a to blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů, zjistí-li nebo domnívá-li se, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení ze soutěže, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, bezplatně podobiznu účastníka a jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), reklamních, propagačních a dalších marketingových materiálech Pořadatele na webové stránce Pořadatele v souvislosti s touto soutěží, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Soutěžící – autor příspěvku výslovně uděluje Pořadateli a Organizátorovi bezplatnou výhradní licenci ke všem způsobům užití jeho komentáře/komentářů vytvořených Soutěžícím pro soutěž, zejména k užití v reklamních a propagačních materiálech Pořadatele pro území celého Světa, a to na dobu 5 let (dále jen„licence“). Soutěžící dále souhlasí s tím, že Pořadatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Soutěžící dále výslovně uděluje svolení s tím, že Pořadatel je oprávněn komentář upravovat či jinak do nich zasahovat, používat k vytvoření dalších děl, zařadit do jiného díla, to vše platí i pro název či označení textu. Pořadatel je kdykoliv oprávněn vyřadit ze soutěže komentáře, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv důvodu nevhodné, urážlivé a vulgární, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. Účastník prohlašuje a zaručuje, že je jediným autorem jím vloženého komentáře, a že jím vložené komentáře neporušují právní předpisy ani jakákoliv práva třetích osob. Účastník dále bere na vědomí, že jednou zveřejněný komentář, popřípadě fotografie/obrázek, se může na Internetu šířit mimo vůli Pořadatele a za takové šíření již Pořadatel neodpovídá. Pořadatel tímto rovněž informuje účastníky, že na Instagramu a Facebooku mohou využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

10. Další důležité podmínky soutěže

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže u dané soutěže.Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil Instagram vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní účet Instagram).Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Instagram profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook a Instagram. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook.Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Instagram). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy či komentáře, prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Instagram.

V Ostravě, dně 6.10.2022