PRAVIDLA SOUTĚŽE – SOUTĚŽ O VSTUPENKU NA BEATS FOR LOVE 2024

Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové soutěže (dále jen „soutěž“).

1. Pořadatel a organizátor soutěže
Pořadatelem soutěže „Soutěž o vstupenky na Beats for Love“ je OC FORUM NOVÁ KAROLINA se sídlem Jantarová 3344/4, 702 00 Ostrava (dále jen „pořadatel“).

Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen “pravidla”).

Tato soutěž probíhá výhradně v mobilní aplikaci Moje Karolina, soutěže se tedy mohou zúčastnit výhradně registrovaní uživatelé aplikace Moje Karolina, kteří splní všechny body těchto pravidel a Pravidel věrnostního programu Moje Karolina.

2. Trvání a místo Soutěže
Soutěž probíhá od 28.6.2024 do 1.7.2024, výhradně v mobilní aplikaci Moje Karolina. A to konkrétně pod soutěžním příspěvkem, u kterého je odkaz na tato pravidla.

3. Podmínky účasti v Soutěži
Účastníkem Soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba, která dosáhla 18 let, a která je registrována jako uživatel v mobilní aplikaci Moje Karolina. A po celou dobu soutěže má aktivní svůj profil a splní stanovenáPravidla soutěže a Pravidla věrnostního programu.

Pro vstup do soutěže je potřeba uplatnit 300 bodů nasbíraných v aplikaci Moje Karolina.
Body je možné nasbírat za nákupy učiněné v centru OC FORUM NOVÁ KAROLINA OSTRAVA. Za každých 10 Kč z hodnoty nákupu získáte v aplikaci Moje Karolina 1 bod.

Pro zapojení do soutěže je potřeba kliknout na tlačítko Zúčastnit se soutěže v detailu soutěže a účastník bude zařazen do slosování.

Účastník se může do soutěže zapojit 1x denně po dobu trvání soutěže, tj. od 28.6. 2024 do 1.7. 2024 do 12:00 hod.

Pro opakované zapojení je potřeba kliknout na tlačítko opakovaně, dokud je má účastník dostatek bodů účtu pro možné uplatnění odměny, tj. min 300 a více bodů na kontě v rámci svého profilu v aplikaci Moje Karolina.

V detailu odměny je účastník informován kolikrát byl zařazen do slosování.

Všechny podrobné informace najdete přímo na našem webu – www.forumnovakarolina.cz/mojekarolina
Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel (dále jen „soutěžící“).

4. Vyloučení ze Soutěže
Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také soutěžící, u kterých má podezření či důkazy na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity účtů, nebo jiných nekalých činností a podvodných praktik nemá nárok na výhru.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže, zaměstnanci prodejen OC FORUM NOVÁ KAROLINA a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži
včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

5. Zadání a princip soutěže:
Pro vstup do soutěže je potřeba uplatnit 300 bodů nasbíraných v aplikaci Moje Karolina, kliknout na tlačítko Zúčastnit se soutěže u odměny – Soutěž o vstupenku na Beats for Love.

Odměna bude dostupná přímo v mobilní aplikaci Moje Karolina od 28.6.  2024 do 5.7.2024 (Soutěž však probíhá jen do 1.7.2024 do 12:00 hodin), v sekci Odměny v rámci mobilní aplikace  Moje Karolina.

Po skončení soutěže, tj. od 1. 7. do 5. 7. 2024, budou přímo u odměny v rámci aplikace Moje Karolina zveřejněni výherci soutěže.

6. Průběh soutěže a výběr výherců
Soutěž potrvá v termínu dle bodu 2.

Soutěžit můžete až do 1.7.2024 do 12:00 hod.

Celkem budou po ukončení soutěže vylosováni 4 výherci, kteří budou vylosováni 1.7.2024 ze
všech zapojených soutěžících, kteří si aktivovali odměnu – Soutěž o vstupenku na Beats for Love přímo v mobilní aplikaci Moje Karolina.Výherci budou náhodně vylosováni a do jejich uživatelských profilů aplikace Moje Karolina jim bude zaslána notifikace s informací, že vyhráli a kde si svou výhru budou moci vyzvednout.

7. Výhry, oznámení o výhře a jejich předání
Výhrou se rozumí:

1. Klasická vstupenka na festival Beats fo Love pro 1 osobu, termín konání festivalu je 3.-6.7.2024

2. Klasická vstupenka na festival Beats fo Love pro 1 osobu, termín konání festivalu je 3.-6.7.2024

3. Klasická vstupenka na festival Beats fo Love pro 1 osobu, termín konání festivalu je 3.-6.7.2024

4. Klasická vstupenka na festival Beats fo Love pro 1 osobu, termín konání festivalu je 3.-6.7.2024

Výherci budou kontaktováni přes centrum zpráv v aplikaci Moje Karolina a tak prostřednictvím na e-mailu. A to na kontaktní e-mail, pod kterým je účastník soutěže zaregistrován v aplikaci Moje Karolina.

Na výhry nevzniká žádný právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

8. Autorská práva:
Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na sociální síti Facebook nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.
Soutěžící zároveň svou účastí v soutěži uděluje Pořadateli bezplatně celosvětovou licenci k užití veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti se soutěží, a to v neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu soutěže nebo po jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím osobám v celém rozsahu udělené licence.

Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Pro vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje vložení jakéhokoliv autorského díla do soutěže soutěžícím návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 2373 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), přičemž přijetí tohoto autorského díla pořadatelem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí soutěžící vyrozuměn nebo nikoliv, přestavuje souhlas pořadatele s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 2373 odst. 2 občanského zákoníku.

Audiovizuálním záznamem a fotkou se rozumí jakákoliv podobizna, obrazový snímek, obrazový záznam, který zobrazuje Výherce nebo jeho část, kterou zachytí Fotograf. To platí bez ohledu na formu uložení nebo použitou techniku zachycení, včetně reprodukce takových záznamů.

Součástí fotografie a audiovizuálního záznamu mohou být věci vlastněné Výhercem či s ním všeobecně spojované. Fotografie a audiovizuální záznam mohou být dále upraveny. O konečné podobě rozhoduje výhradně Fotograf, tj. autor fotky.

Fotograf má v úmyslu zachytit a užívat pro své účely a pro účely stanovené touto smlouvou všechny fotografie a audiovizuální záznamy s Výhercem a případně umožnit jejich užívání i třetím stranám.

9. Osobní údaje
Účastník zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, a e-mail a uděluje výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení
Soutěže.

S vašimi osobními údaje nakládáme pouze v rámci oprávněného zájmu. Účastí v soutěži uděluje soutěžící Pořadateli souhlas, aby při organizaci soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v rámci účasti – zejména jméno, příjmení, kontaktní adresu pro doručování, podobizna na profilové fotce, případně dalších údajů poskytnutých Pořadateli v souvislosti se soutěží, a to výlučně za účelem vyhlášení a oznámení případné výhry, a to na dobu nejdéle 1 roku od ukončení soutěže. Po uplynutí této doby budou veškeré údaje zlikvidovány. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Poskytnutí osobních údajů je podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále právo přístupu k osobním údajům a opravy osobních údajů, které se jej týkají, jakož i další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo požádat správce či zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel takto vzniklý stav odstranil, a to blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů, zjistí-li nebo domnívá-li se, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.

Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení ze soutěže, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, bezplatně podobiznu účastníka a jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), reklamních, propagačních a dalších marketingových materiálech Pořadatele na webové stránce
Pořadatele https://forumnovakarolina.cz/ v souvislosti s touto soutěží, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Soutěžící – autor příspěvku výslovně uděluje Pořadateli a Organizátorovi bezplatnou výhradní licenci ke všem způsobům užití jeho komentáře/komentářů vytvořených Soutěžícím pro soutěž, zejména k užití v reklamních a propagačních materiálech
Pořadatele pro území celého Světa, a to na dobu 5 let (dále jen„licence“). Soutěžící dále souhlasí s tím, že Pořadatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Soutěžící dále výslovně uděluje svolení s tím, že Pořadatel je oprávněn komentář upravovat či jinak do nich zasahovat, používat k vytvoření dalších děl, zařadit do jiného díla, to vše platí i pro název či označení textu. Pořadatel je kdykoliv oprávněn vyřadit ze soutěže komentáře, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv důvodu nevhodné, urážlivé a vulgární, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. Účastník prohlašuje a zaručuje, že je jediným autorem jím vloženého komentáře, a že jím vložené komentáře neporušují právní předpisy ani jakákoliv práva třetích osob. Účastník dále
bere na vědomí, že jednou zveřejněný komentář, popřípadě fotografie/obrázek, se může na Internetu šířit mimo vůli Pořadatele a za takové šíření již Pořadatel neodpovídá. Pořadatel tímto rovněž informuje účastníky, že na stránkách https://forumnovakarolina.cz/ mohou využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

10. Další důležité podmínky soutěže:
Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže u dané soutěže.
Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil Facebook vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní účet Facebook).
Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či jeho uživatelský profil odporuje pravidlům aplikace  nebo V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka mobilní aplikace Moje Karolina. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Facebook). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy či komentáře, prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

V Ostravě, dne 28.6. 2024