PRAVIDLA SOUTĚŽE #homeofficeoutfitchallenge

 Tento dokument obsahuje kompletní pravidla marketingové soutěže #homeofficeoutfitchallenge“ (dále jen „soutěž“) 

 1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je Forum Nová Karolina, Jantarová 4, Ostrava, 702 00 (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen „Pravidla“).

Tato soutěž není sponzorována, spravována nebo přidružena společností Facebook ani Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo případné stížnosti týkající se soutěže musí být směřovány přímo pořadateli soutěže, nikoliv na Facebook či Instagram.

 1. Trvání a místo Soutěže

Soutěž se uskuteční od 4. 5. 2020 do odvolání, a to výlučně na Instagramovém profilu Forum Nová Karolina – (https://www.instagram.com/forumnovakarolina).

 1. Podmínky účasti v Soutěži

Účastníkem Soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba, která dosáhla 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce),
s doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky, která je registrována na sociální sítí Instagram. A po celou dobu soutěže má aktivní svůj Instagram a splní stanovená pravidla soutěže:

 • Účastník soutěže musí splnit podmínky soutěže #homeofficeoutfitchallenge uvedené na instagranovém profilu Forum Nová Karolina .
 • Vyfotit a přidat na Instagram vlastní autorskou fotku na téma – „Jak vypadá váš #homeofficeoutfit?“
 • Danou fotku označit soutěžním hashtagem #homeofficeoutfitchallenge a současně označit profil @forumnovakarolina
 • Do soutěže budou zařazeny jen soutěžní příspěvky z veřejných profilů. Příspěvky ze soukromých profilů se dle pravidel Instragramu pořadateli soutěže nezobrazují a tudíž je není možné do soutěže zařadit.
 • Počet příspěvků není omezen. Každý účastník může v dané soutěži vyhrát pouze jednu výhru
 • Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram uvedená na – https://www.instagram.com/about/legal/terms
 • Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry,  dle Pravidel.

 • Do soutěže budou zařazeny jen soutěžní příspěvky z veřejných profilů. Příspěvky ze soukromých profilů se dle pravidel Instragramu pořadateli soutěže nezobrazují a tudíž je není možné do soutěže zařadit.
 • Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel.

(dále jen „soutěžící“)

 1. Vyloučení ze Soutěže

Účastníkem Soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba, která dosáhla 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce),
s doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky, která je registrována na sociální sítí Facebook. A po celou dobu soutěže má aktivní svůj Facebook a splní stanovená pravidla soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také soutěžící, u kterých má podezření či důkazy na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity Instagramových účtů, nemá nárok na výhru.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

 1. Zadání a princip soutěže:

Pro účast v soutěži se musí soutěžící splnit oba obě podmínky:

 • Účastník soutěže musí splnit podmínky soutěže #homeofficeoutfitchallenge uvedené na instagranovém profilu Forum Nová Karolina .
 • Vyfotit a přidat na Instagram vlastní autorskou fotku na téma – „Jak vypadá váš #homeofficeoutfit?
 • Danou fotku označit soutěžním hashtagem #homeofficeoutfitchallenge a současně označit profil @forumnovakarolina
 • Do soutěže budou zařazeny jen soutěžní příspěvky z veřejných profilů. Příspěvky ze soukromých profilů se dle pravidel Instragramu pořadateli soutěže nezobrazují a tudíž je není možné do soutěže zařadit.

Po skončení soutěže budou odbornou porotou vybrány 3 nejoriginálnější příspěvky, které získají dárkovou kartu FORUM. 

Každý uživatel může vyhrát v dané soutěži pouze jednu výhru.

 1. Výhry, oznámení o výhře a jejich předání

Předmětem soutěže je 3 x 1 ks dárkové karty FORUM s kreditem 500 Kč. Dárkovou kartu je možné uplatnit ve většině prodejen v OC FORUM NOVÁ KAROLINA.

Dárkové karty budou rozděleny v poměru 1 výherce – 1 dárková karta.

 • Výherci budou vyhlášeni  v komentáři u soutěžního příspěvku a kontaktování do zpráv na Instagramu nejpozději do 3 dnů od ukončení soutěže a bude jim přímou zprávou na Instagramu zaslána žádost o zaslání kontaktních údajů a osobních údajů pro možné předání výhry.
 • Výhra bude výhercům předána po vyhodnocení soutěže prostřednictvím Infostánku v přízemí obchodního centra Forum Nová Karolina, Jantarová 4, Ostrava.
 • Neodpoví-li výherce na pořadatelem zaslanou zprávu / komentář o výhře nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne odeslání zprávy pořadatelem, ztrácí výherce nárok na výhru, bez možnosti odvolání. Výherce nebude opětovně zařazen do soutěže.
 • Na výhry nevzniká žádný právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.
 • Soutěžící si nemůže nárokovat jinou výhru, než která je do soutěže vložena. Výhru není možné alternativně vyplatit ani v jiném plnění. Na výhry nevzniká žádný právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

 

 1. Autorské právo

Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na sociální síti Instagram  nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

Soutěžící zároveň svou účastí v soutěži uděluje Pořadateli bezplatně celosvětovou licenci k užití veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti se soutěží, a to v neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu soutěže nebo po jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím osobám v celém rozsahu udělené licence. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Pro vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje vložení jakéhokoliv autorského díla do soutěže soutěžícím návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 2373 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), přičemž přijetí tohoto autorského díla pořadatelem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí soutěžící vyrozuměn nebo nikoliv, přestavuje souhlas pořadatele s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 2373 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. Osobní údaje 

Účastník zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, a e-mail a uděluje výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže.

Účastník zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, a e-mail a uděluje výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže.

S vašimi osobními údaje nakládáme pouze v rámci oprávněného zájmu

Účastí v soutěži uděluje soutěžící Pořadateli souhlas, aby při organizaci soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v rámci účasti – zejména jméno, příjmení, kontaktní adresa na Facebooku, adresu pro doručování, podobizna na profilové fotce, případně dalších údajů poskytnutých Pořadateli v souvislosti se soutěží, a to výlučně za účelem vyhlášení a oznámení případné výhry, a to na dobu nejdéle 1 roku od ukončení soutěže. Po uplynutí této doby budou veškeré údaje zlikvidovány. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále právo přístupu k osobním údajům a opravy osobních údajů, které se jej týkají, jakož i další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo požádat správce či zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel takto vzniklý stav odstranil, a to blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů, zjistí-li nebo domnívá-li se, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení ze soutěže, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, bezplatně podobiznu účastníka a jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), reklamních, propagačních a dalších marketingových materiálech Pořadatele na webové stránce Pořadatele https://www.instagram.com/forumnovakarolina v souvislosti s touto soutěží, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Soutěžící – autor příspěvku výslovně uděluje Pořadateli a Organizátorovi bezplatnou výhradní licenci ke všem způsobům užití jeho komentáře/komentářů vytvořených Soutěžícím pro soutěž, zejména k užití v reklamních a propagačních materiálech Pořadatele pro území celého Světa, a to na dobu 5 let (dále jen„licence“). Soutěžící dále souhlasí s tím, že Pořadatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Soutěžící dále výslovně uděluje svolení s tím, že Pořadatel je oprávněn komentář upravovat či jinak do nich zasahovat, používat k vytvoření dalších děl, zařadit do jiného díla, to vše platí i pro název či označení textu. Pořadatel je kdykoliv oprávněn vyřadit ze soutěže komentáře, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv důvodu nevhodné, urážlivé a vulgární, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. Účastník prohlašuje a zaručuje, že je jediným autorem jím vloženého komentáře, a že jím vložené komentáře neporušují právní předpisy ani jakákoliv práva třetích osob. Účastník dále bere na vědomí, že jednou zveřejněný komentář, popřípadě fotografie/obrázek, se může na Internetu šířit mimo vůli Pořadatele a za takové šíření již Pořadatel neodpovídá. Pořadatel tímto rovněž informuje účastníky, že na stránkách https://www.instagram.com/forumnovakarolina mohou využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

 1. Další ustanovení

Tato pravidla se řídí právním řádem České republiky. Tato pravidla jsou po celou dobu konání soutěže soutěžícím dostupná na webu  https://www.forumnovakarolina.cz a také v rámci odkazu na Instagramovém profilu @forumnovakarolina

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí je vždy výhradně na pořadateli.

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže u dané soutěže.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil Isntagram vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní účet Instagram).

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Instagram profil odporuje pravidlům sociální sítě Instagram. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Instagram.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Instagram). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy či komentáře, prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Instagram.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení nebo přerušení Soutěže, délku trvání, jakož i podmínky Soutěže, zejména, ale ne výlučně, počet výherců, jakož i druhy výher. Změnu Pravidel a podmínek Soutěže pořadatel vhodným způsobem zveřejní. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži.

Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.

Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé v průběhu Soutěže. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné. Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.

Ve Ostravě dne 4. 5. 2020