PRAVIDLA SOUTĚŽE 

Víkendová soutěž s apkou Moje Karolina

Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové soutěže (dále jen „soutěž“).

 

 1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem soutěže „Víkendová soutěž s apkoou Moje Karolina je Forum Nová Karolina, Jantarová 4, Ostrava, 702 00 (dále jen „pořadatel“).

Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen “pravidla”).

Tato soutěž není sponzorována, spravována nebo přidružena k elektronické sociální síti Facebook. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musejí být směřovány Pořadateli, nikoliv Facebooku.

 1. Trvání a místo Soutěže

Soutěž probíhá od 15.9.2023 do 17.9.2023, výhradně v mobilní aplikaci Moje Karolina. A to konkrétně pod soutěžním příspěvkem, u kterého je odkaz na tato pravidla.

 

 1. Podmínky účasti v Soutěži

Účastníkem Soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba, která dosáhla 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce),  která je registrována jako uživatel v mobilní aplikaci Moje Karolina. A po celou dobu soutěže má aktivní svůj profil a splní stanovená Pravidla soutěže.

Pro vstup do soutěže je potřeba splnit všechny níže uvedené podmínky a také je nutné splnit podmínky a pravidla samotné  mobilní aplikace Moje Karolinahttps://forumnovakarolina.cz/mojekarolina/.

Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel.
JAK VYHRÁT?
 • Nakupte v Karolině  v termínu od 15. do 17.9.2023, min za 500 Kč.
 • Naskenujte účtenky za své nákupy z Karoliny do naší mobilní apky Moje Karolina
 • Za každých utracených 500 Kč v Karolině, z obchodů zapojených ve věrnostním systému Moje Karolina, získáte možnost zapojit se do soutěže. (Nákupy z různých obchodů se v rámci apky navzájem sčítají.)
 • Soutěžit tedy můžete i opakovaně! Čím více nakupujete, tím větší možnost vyhrát na konci víkendu máte.
* Do soutěže je možné uplanit max. 2 účtenky ze stejného 1 obchodu /1 den a  max.1 účtenku z bister, kaváren a restaurací / 1 den
Navíc po celý víkend získáte za své nákupy dvojnásobek bodů!
Tzn. za každých utracených 100 Kč nákupu na účtence zíkáte až do neděle 20 bodů v aplikaci Moje Karolina, oproti běžným 10 bodům.

Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel.

(dále jen „účast v soutěži“)

 

 1. Vyloučení ze Soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také soutěžící, u kterých má podezření či důkazy na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity účtů, nebo jiných nekalých činností a podvodných praktik nemá nárok na výhru.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže, zaměstnanci prodejen OC FORUM NOVÁ KAROLINA a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

 

 1. Zadání a princip soutěže:
 • Nakupte v Karolině  v termínu od 15. do 17.9.2023, min za 500 Kč.
 • Naskenujte účtenky za své nákupy z Karoliny do naší mobilní apky MOJE KAROLINA
 • Za každých utracených 500 Kč v Karolině, z obchodů zapojených ve věrnostním systému Moje Karolina, získáte možnost zapojit se do soutěže. (Nákupy z různých obchodů se v rámci apky navzájem sčítají.)
 • Soutěžit tedy můžete i opakovaně! Čím více nakupujete, tím větší možnost vyhrát na konci víkendu máte.
* Do soutěže je možné uplanit max. 2 účtenky ze stejného 1 obchodu /1 den a  max.1 účtenku z bister, kaváren a restaurací / 1 den

Soutěž je dostupná přímo v mobilní aplikaci Moje Karolina od 15.9. do 17.9.2023, v sekci odměny.

Odměna je dostupná pouze pro uživatele aplikace Moje Karolina, kteří v termínu od 15. do 17. 9. 2023 nakoupí v Karolině, v obchodech zapojených ve věrnostním sytémku Moje Karolina (Přehled jednotek najdete – ZDE) min za 500 Kč / den.

Nákupy z různých obchodů se v rámci apky navzájem sčítají. Tzn. je možní nakoupit v jednom obchodě např. za 200 Kč a v jiném za 301 Kč. A v aplikaci vám v sekci odměny automaticky vyskočí tlačítko, díky kterému se můžete zapojit do soutěže.

Během celého víkendu můžete soutěžit tedy můžete i opakovaně! Čím více nakupujete, tím větší možnost vyhrát na konci víkendu máte. Do soutěže je však možné uplanit max. 2 účtenky ze stejného 1 obchodu /za 1 den a  max. 1 účtenku z bister, kaváren a restaurací / za 1 den.

Mobilní aplikace Moje Karolina je zdarma dostupná ke stažení v AppStore (mobilní verze pro IOS = iPhone) či GooglePlay  (mobilní verze pro Anroid). Více informací najdete – ZDE
Navíc po celý víkend získáte za své nákupy dvojnásobek bodů! 
Tzn. za každých utracených 100 Kč nákupu na účtence zíkáte až do neděle 20 bodů v aplikaci Moje Karolina, oproti běžným 10 bodům.
 1. Průběh soutěže a výběr výherců

Soutěž potrvá v termínu dle bodu 2.

Soutěžit můžete až do 17.9.2023 do 23:59:59 hod.
Výherce bude vylosonán 18. 9. 2023 ze všech zapojených soutěžících, kteří během víkednu jednou nebo i opakovaně přímo v mobilní aplikaci Moje Karolina  uplatnili  soutěžní odměnu.

Výherce bude vylosován a do notifikace jeho uživetelského profilu aplikace Moje Karolina mu bude zaslána notifikace i informací, že vyhrál a kde si svou výhru bude moci vyzvednout. A bude kontaktován také prostřednictvím kontaktních údajů uvedných u svého profilu v uživatelském profilu aplikace Moje Karolina.

 

 1. Výhry, oznámení o výhře a jejich předání
Co je ve hře? 
 • Smartphone – Samsung Galaxy A54 5G 128GB Awesome Graphite
 • Chytré hodinky – Samsung Galaxy Watch6 40mm Graphite Bluetooth
 • Dárkové karty na další nákupy v hodnotě 3 000 Kč.

Na výhry nevzniká žádný právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

Výhry budou předány výhercům prostřednictvím infostánku v přízemí centra Forum Nová Karolina od 18.9. do 30.9.2023.  Pro možné předání výhry, je nutné aby se výherce na infostánku prokázal platným průkazem totožnosti a podepsal předávací protokol. Bez toho není možné výhru předat. V případě, že výherce v požadovaném termínu vyhrazeném pro předání výher, tj. od 18. 9. do 30.9. na infsotánek osobně nedostaví, výhra propadá ve prospěch pořadateli soutěže bez nároku na jakékoliv odškodnění.

 

 1. Autorská práva:

Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na sociální síti Facebook nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

Soutěžící zároveň svou účastí v soutěži uděluje Pořadateli bezplatně celosvětovou licenci k užití veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti se soutěží, a to v neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu soutěže nebo po jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím osobám v celém rozsahu udělené licence. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Pro vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje vložení jakéhokoliv autorského díla do soutěže soutěžícím návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 2373 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), přičemž přijetí tohoto autorského díla pořadatelem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí soutěžící vyrozuměn nebo nikoliv, přestavuje souhlas pořadatele s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 2373 odst. 2 občanského zákoníku.

Audiovizuálním záznamem a fotkou se rozumí jakákoliv podobizna, obrazový snímek, obrazový záznam, který zobrazuje Výherce nebo jeho část, kterou zachytí Fotograf. To platí bez ohledu na formu uložení nebo použitou techniku zachycení, včetně reprodukce takových záznamů. Součástí fotografie a audiovizuálního záznamu mohou být věci vlastněné Výhercem či s ním všeobecně spojované. Fotografie a audiovizuální záznam mohou být dále upraveny. O konečné podobě rozhoduje výhradně Fotograf.

Fotograf má v úmyslu zachytit a užívat pro své účely a pro účely stanovené touto smlouvou všechny fotografie a audiovizuální záznamy s Výhercem a případně umožnit jejich užívání i třetím stranám.

 

 1. Osobní údaje

Účastník zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, a e-mail a uděluje výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže.

S vašimi osobními údaje nakládáme pouze v rámci oprávněného zájmu.

Účastí v soutěži uděluje soutěžící Pořadateli souhlas, aby při organizaci soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v rámci účasti – zejména jméno, příjmení, kontaktní adresu pro doručování, podobizna na profilové fotce, případně dalších údajů poskytnutých Pořadateli v souvislosti se soutěží, a to výlučně za účelem vyhlášení a oznámení případné výhry, a to na dobu nejdéle 1 roku od ukončení soutěže. Po uplynutí této doby budou veškeré údaje zlikvidovány. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále právo přístupu k osobním údajům a opravy osobních údajů, které se jej týkají, jakož i další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo požádat správce či zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel takto vzniklý stav odstranil, a to blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů, zjistí-li nebo domnívá-li se, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.

Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení ze soutěže, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, bezplatně podobiznu účastníka a jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), reklamních, propagačních a dalších marketingových materiálech Pořadatele na webové stránce, sociálních sítích, či v mobilní aplikaci Pořadatele  v souvislosti s touto soutěží, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Soutěžící – autor příspěvku výslovně uděluje Pořadateli a Organizátorovi bezplatnou výhradní licenci ke všem způsobům užití jeho komentáře/komentářů vytvořených Soutěžícím pro soutěž, zejména k užití v reklamních a propagačních materiálech Pořadatele pro území celého Světa, a to na dobu 5 let (dále jen„licence“).

Soutěžící dále souhlasí s tím, že Pořadatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Soutěžící dále výslovně uděluje svolení s tím, že Pořadatel je oprávněn komentář upravovat či jinak do nich zasahovat, používat k vytvoření dalších děl, zařadit do jiného díla, to vše platí i pro název či označení textu. Pořadatel je kdykoliv oprávněn vyřadit ze soutěže komentáře, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv důvodu nevhodné, urážlivé a vulgární, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. Účastník prohlašuje a zaručuje, že je jediným autorem jím vloženého komentáře, a že jím vložené komentáře neporušují právní předpisy ani jakákoliv práva třetích osob. Účastník dále bere na vědomí, že jednou zveřejněný komentář, popřípadě fotografie/obrázek, se může na Internetu šířit mimo vůli Pořadatele a za takové šíření již Pořadatel neodpovídá. Pořadatel tímto rovněž informuje účastníky, že na webových stránkcáh, sociálních sítích či v mobilní aplikaci mohou využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

 1. Další důležité podmínky soutěže:

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže u dané soutěže.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil Facebook vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní účet Facebook).

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či jeho uživatelský profil odporuje pravidlům aplikace  nebo V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka mobilní aplikace Moje Karolina.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Facebook). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy či komentáře, prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

 

V Ostravě, dně 14. 9 .2023