Pravidla spotřebitelské soutěže 

Tento dokument obsahuje úplná pravidla spotřebitelské soutěže (dále jen „soutěž“).

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem soutěže „VYHRAJ SNOWBOARD S VÁZÁNÍM OD QUIKSILVER je Forum Nová Karolina, Jantarová 4, Ostrava, 702 00 (dále jen „pořadatel“).

Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen „pravidla“).

2. Trvání a místo Soutěže

Soutěž probíhá od 9. 12. – 19. 12. 2021 v OC FORUM NOVÁ KAROLINA, Jantarová 4, 702 000.  Ostrava v termínu od 17.9.2021 do 19.9.2021 (vždy od 9 do 21 hod.) v prodejně QUIKSILVER, v prvním patře centra.

3. Podmínky účasti v Soutěži

Účastnící soutěže Účastníkem Soutěže se stává každá fyzická osoba starší 18 let, která splní všechny podmínky těchto Pravidel (dále jen „Účastník“). Z účasti na Soutěži jsou dle těchto Pravidel vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Organizátorovi nebo Zadavateli, jakož i k osobám s Organizátorem a Zadavatelem personálně a majetkově propojeným včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel.

(dále jen „soutěžící“)

4. Vyloučení ze Soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také soutěžící, u kterých má podezření či důkazy na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherci.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Bude-li mít Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Účastníka či jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude Účastník ze Soutěže vyloučen; to platí obdobně i v případě jiného jednání Účastníka či jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se Pravidly Soutěže nebo se příčí zásadám poctivé soutěže a fair play. V případě, že by jakýkoli Účastník v průběhu trvání Soutěže přestal splňovat podmínky pro účast v Soutěži uvedené v těchto Pravidlech, Organizátor je oprávněn ho ze Soutěže vyloučit (dále jen „Vyloučená osoba“).

V případě, že se výhercem Soutěže stane Vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch Organizátora Soutěže. V případě, že Vyloučená osoba už výhru převzala, je povinna tuto Organizátorovi na základě písemné výzvy Organizátora vrátit, a to nejpozději do 10 dnů ode dne doručení takové výzvy. Vyloučená osoba nemá na výhru právní nárok.

Každý Účastník se může do soutěže zapojit i opakovaně, splní-li vedle toho také veškeré podmínky pro účast v dané soutěži určené těmito Pravidly.

Účastí v Soutěži každý Účastník bezvýhradně souhlasí se zněním těchto Pravidel soutěže a zavazuje se je dodržovat. V případě jakýchkoli sporů či nejasností týkajících se Soutěže, pravidel Soutěže nebo jakýchkoli nároků v souvislosti s účastí v Soutěži je vždy rozhodující výklad či stanovisko určené Organizátorem Soutěže. Účastníci jsou povinni se takovému výkladu či stanovisku Organizátora podřídit.

5. Zadání a princip soutěže:

VYHRAJTE SNOWBOARD S VÁZÁNÍM DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU Z PRODEJNY QUIKSILVER KAROLINA

  • Nakupte od 11. do 19. prosinne  v obchodě Quiksilver Karolina minimálně za 500 Kč
  • Na pokladně řekněte soutěžní heslo -„Chci vyhrát snowboard“
  • Vyplňte hrací kartu a zaregistrujte se tak do slosování.
  • Účtenka poté bude zařazena do slosování.
  • Výherce vylosujeme v pondělí 20.12. na FB profilu @forumnovakarolina

HRAJEME O

  • 1 x  snowboard s vázáním dle vlastního výběru z obchodu Quiksilver Karolina.

6. Průběh soutěže a výběr výherců

Soutěž potrvá v termínu dle bodu 2.

Účastník nakoupí v termínu od 11. 12. 2021– 19. 12. 2021 v obchodě Quiksilver Karolnia  minimálně za 500,- Kč. U pokladny na prodejně se do slovoání přihlásí pomocí soutěžního hesla- „Chci vyhrát snowboard“.

Účtenka bude  zkontrolována pokladní  a bude-li splňovat veškeré podmínky kladené těmito Pravidly, bude příslušným způsobem označena jako soutěžní účtenka.

Účastník čitelně, osobně, úplně a bezchybně vyplní hrací kartu v tištěné formě, kterou Účastníkovi k vyplnění předá hosteska Organizátora v označeném soutěžním stánku.

Účastník takto vyplněnou hrací kartu osobně vhodí do připraveného hracího boxu umístěného na pokladně prodejny

Výherci soutěže budou vylosováni ze všech hracích karet vhozených do soutěžního boxu po ukončení Soutěže. Losování se bude konat v pondělí 20. 12. 202. v odpoledních hodinách. Záznam ze slosování bude uveřejněn na Facebookovém profilu @forumnovakarolina

Výhercem okamžité ceny je každý Účastník, který splňuje veškeré podmínky dle těchto Pravidel a bude vylosován zástupcem Pořadatele ze soutěžních karet vhozených do boxu.

Všichni výherci budou kontaktováni zástupcem Organizátora prostřednictvím telefonu na telefonní číslo a prostřednictvím emailu, které Účastník vyplnil v hrací kartě.

V případě, že budou tyto informace sděleny chybně, nebo bude zřejmé, že telefonní hovor nepřijal Účastník, který vyplnil hrací kartu, takto vylosovaný Účastník může automaticky ztratit nárok na výhru. Pokud se nepodaří výherce dle předchozího odstavce kontaktovat, tento ztrácí nárok na výhru a bude přistoupeno k novému losování, které proběhne stejným způsobem v souladu s těmito Pravidly.

Takový postup bude opakován do doby, než dojde k platnému a spolehlivému určení výherce dle těchto Pravidel

Každý účastník soutěže může vyhrát pouze jednu výhru. (dále jen „Výherce“).

 

7. Výhry, oznámení o výhře a jejich předání

CELKOVÝ PŘEHLED VÝHER

  • 1 x  snowboard s vázáním dle vlastního výběru z obchodu Quiksilver Karolina.

Výhry budou předány fyzicky na infostánku od 21. 12. 2021 nejpozději do 31. 1. 2022. Pro možné předání výhry je potřeba, aby se  výherce prokázal platným průkazem totožnosti a podepsal předávací protokol strvzující převzetí výhry.

Všichni výherci budou kontaktování ze strany pořadatele prostřednictvím kontaktních údajů poskytnutých k tomuto účelu soutežícím na herní kartě. Za správnost a čitelnost údajů zodpovídá soutěžící.

Výhry, které nebudou ze strany výherců vyzvednuty do 31.1. 2022 propadají Pořadateli.

Na výhry nevzniká žádný právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

 

8. Autorská práva a sohlas s užitím osobních daty

Soutěžící odpovídá za správnost údajů posktytnutých na soutěžní kartě Pořadateli.

Dále také uděluje společnosti New Karolina Shopping Center Development, s.r.o.,se sídlem Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 – Krč, IČ 28183011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn C 131232, jako správci osobních údajů a společnosti Active Retail Asset Management s.r.o., IČ 02485575, se sídlem Laubova 1729/8, 130 00 Praha 3 Vinohrady, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 219951, jako správci osobních údajů („správci“)

Souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, PSČ uvedených výše
za účelem:

Osobní údaje budou užívány za účelem informování o produktech a službách správců, akcích, soutěžích, odebírání novinek, reklamy, zasílání katalogů, vyhodnocování soutěží, a zasílání výher či zasílání přání k svátkům, narozeninám či jiným událostem. Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení. Osobní údaje jsou zpracovávány 3 roky a může na základě jejich zpracování docházet k automatizovanému zpracování či profilování.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně a můžu jej kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu správců nebo na e-mailovou adresu souhlas@forumnovakarolina.cz a to i před uplynutím doby, na níž jsem souhlas udělil(a). Odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v době před odvoláním souhlasu.
Neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na získání vstupenky na Karolinskou pouť.

Více informací o zpracování mých osobních údajů je uvedeno v informačním dokumentu, který je mi k dispozici na webové adrese www.forumnovakarolina.cz. V případě dotazů týkajících se zpracování mých osobních údajů se mohu obrátit na správce osobních údajů, a to prostřednictvím emailové adresy souhlas@forumnovakarolina.cz.

Soutěžící zároveň svou účastí v soutěži uděluje Pořadateli výslovný souhlas s  licenci k užití veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti se soutěží, a to v neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu soutěže nebo po jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím osobám v celém rozsahu udělené licence. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Pro vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje vložení jakéhokoliv autorského díla do soutěže soutěžícím návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 2373 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), přičemž přijetí tohoto autorského díla pořadatelem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí soutěžící vyrozuměn nebo nikoliv, přestavuje souhlas pořadatele s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 2373 odst. 2 občanského zákoníku.

Audiovizuálním záznamem a fotkou se rozumí jakákoliv podobizna, obrazový snímek, obrazový záznam, který zobrazuje Výherce nebo jeho část, kterou zachytí Fotograf. To platí bez ohledu na formu uložení nebo použitou techniku zachycení, včetně reprodukce takových záznamů. Součástí fotografie a audiovizuálního záznamu mohou být věci vlastněné Výhercem či s ním všeobecně spojované. Fotografie a audiovizuální záznam mohou být dále upraveny. O konečné podobě rozhoduje výhradně Fotograf.

Fotograf má v úmyslu zachytit a užívat pro své účely a pro účely stanovené touto smlouvou všechny fotografie a audiovizuální záznamy s Výhercem a případně umožnit jejich užívání i třetím stranám.

9. Osobní údaje

Účastník zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, a e-mail a uděluje výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže.

Osobní údaje Účastí v Soutěži Účastník implicitně dává Organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem spojeným se samotnou soutěží, zejména s vyhlášením soutěže a prezentací tohoto vyhlášení (zejména na facebook stránkách Soutěže).

S vašimi osobními údaje nakládáme pouze v rámci oprávněného zájmu.

Účastí v soutěži uděluje soutěžící Pořadateli souhlas, aby při organizaci soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v rámci účasti – zejména jméno, příjmení, kontaktní adresa na Facebooku, adresu pro doručování, podobizna na profilové fotce, případně dalších údajů poskytnutých Pořadateli v souvislosti se soutěží, a to výlučně za účelem vyhlášení a oznámení případné výhry, a to na dobu nejdéle 1 roku od ukončení soutěže. Po uplynutí této doby budou veškeré údaje zlikvidovány. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále právo přístupu k osobním údajům a opravy osobních údajů, které se jej týkají, jakož i další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo požádat správce či zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel takto vzniklý stav odstranil, a to blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů, zjistí-li nebo domnívá-li se, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.

Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení ze soutěže, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, bezplatně podobiznu účastníka a jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), reklamních, propagačních a dalších marketingových materiálech Pořadatele na webové stránce Pořadatele – www.forumnovakarolina.cz  v souvislosti s touto soutěží, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže.  (dále jen„licence“).

Soutěžící dále souhlasí s tím, že Pořadatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Soutěžící dále výslovně uděluje svolení s tím, že Pořadatel je oprávněn komentář upravovat či jinak do nich zasahovat, používat k vytvoření dalších děl, zařadit do jiného díla, to vše platí i pro název či označení textu. Pořadatel je kdykoliv oprávněn vyřadit ze soutěže komentáře, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv důvodu nevhodné, urážlivé a vulgární, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. Účastník prohlašuje a zaručuje, že je jediným autorem jím vloženého komentáře, a že jím vložené komentáře neporušují právní předpisy ani jakákoliv práva třetích osob. Účastník dále bere na vědomí, že jednou zveřejněný komentář, popřípadě fotografie/obrázek, se může na Internetu šířit mimo vůli Pořadatele a za takové šíření již Pořadatel neodpovídá. Pořadatel tímto rovněž informuje účastníky, že na stránkách www.forumnovakarolina.cz mohou využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

10. Další důležité podmínky soutěže:

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže u dané soutěže.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil Facebook vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci. Pořadatel dále neručí za doručení zprávy či komentáře, prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

Výherci nejsou povinni výhru přijmout. Výhru nelze vyměnit, nahradit ani směnit za finanční či jinou náhradu. O výherci Soutěže rozhoduje prvek náhody, na výhru není právní nárok a není možno ji vymáhat soudní cestou. Právo na výhru nelze převést na jinou osobu. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez udání důvodu, změnit podmínky, resp. pravidla této Soutěže, případně Soutěž přerušit, odložit anebo ji zrušit, zkrátit či prodloužit, přičemž takovou změnu, přerušení, odložení nebo zrušení Organizátor Soutěže oznámí stejným způsobem, jakým byla tato Pravidla vyhlášena. Organizátor Soutěže nehradí Účastníkům žádné náklady a škody, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v Soutěži či v souvislosti s výhrou v Soutěži. Organizátor neodpovídá za případné vady výher v Soutěži, reklamace výher je vyloučena.

Organizátor není odpovědný za to, pokud se jakékoli osobě nepodařilo nebo tato osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo se jí účastnit v důsledku jakékoli formy technického selhání nebo zahlcení provozu.

Výsledky Soutěže vyhlášené a oznámené Organizátorem Soutěže jsou konečné, bez možnosti podat proti nim opravný prostředek nebo je jiným způsobem napadnout. Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem veřejného vyhlášení Soutěže. V případě rozdílného znění některých Pravidel Soutěže je vždy rozhodující poslední znění Pravidel uveřejněných na internetové adrese www.forumnovakarolina.cz

V případě rozporu ustanovení Pravidel a propagačních materiálů týkajících se Soutěže mají přednost příslušná ustanovení těchto Pravidel. V případě jakýchkoli sporů či nejasností týkajících se Soutěže, pravidel Soutěže nebo jakýchkoli nároků v souvislosti s účastí v Soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko Organizátora Soutěže. Každý má právo nahlédnout do těchto Pravidel a požádat o jejich kopii. Pořízení kopie Organizátorem může být zpoplatněno. Tato Pravidla jsou k dispozici v sídle Organizátora Soutěže, v soutěžním stánku a internetové adrese www.forumnovakarolina.cz

 

V Ostravě, dně 9. 12. 2021