PRAVIDLA SOUTĚŽE

o volňásky na libovolný 2D či 3D film, do multikina Cinema City

 

  1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže „o volňásky na libovolný 2D či 3D film, do multikina Cinema City“ (dále jen „Soutěž“) je Forum Nová Karolina, Jantarová 4, Ostrava, 702 00 (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen „Pravidla“).

 

  1. Trvání a místo Soutěže

Soutěž se uskuteční v termínu od 6. 3. 2020 do 8. 3. 2020 na Facebook profilu obchodního centra Forum Nová Karolina https://www.facebook.com/ForumNovaKarolina/

  1. Podmínky účasti v Soutěži

Účastníkem Soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která dosáhla 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce), a která splní všechny podmínky soutěže:

  • označit soutěžní příspěvek na Facebook stránce formou „like“ a zároveň
  • napsat do komentáře správnou odpověď na otázku: Tipněte si, z kolika různých filmových titulů si můžete vybrat tuto neděli, 8.3. 2020, v našem multikině Cinema City?

Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele a jejich blízké osoby. Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel. Soutěž není nijak podporována či sponzorována společností Facebook.

  1. Vyloučení ze Soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také soutěžící, u kterých má podezření či důkazy na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

 

  1. Průběh soutěže a výběr výherců

Soutěž potrvá v termínu dle bodu 2. Ve hře je 5 x 2 ks volňásků na libovolný 2D či 3D film, dle vlastního výběru do multikina Cinema City, v OC Forum Nová Karolina. Platnost volňásků je až do 14.3. 2020

Po skončení soutěže bude vylosováno 5 výherců, kteří splní podmínky dle bodu 3. Každý z nich si odnese 2 volňásky na koncert dle bodu 6.

 

  1. Výhry, oznámení o výhře a jejich předání

Předmětem soutěže je 10 ks volňásků na libovolný 2D či 3D film, dle vlastního výběru, v rámci multikina Cinema City v OC FORUM Nová Karolina, s platností do 14. 3. 2020.

Ve hře jsou celkem 10 volňásků, které budou rozděleny v poměru 1 výherce – 2 volňásky.

Výhra bude výhercům předána nejpozději 10. 3. 2020 prostřednictvím Infostánku v přízemí obchodního centra Forum Nová Karolina, Jantarová 4, Ostrava.

Na výhry nevzniká žádný právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

 

  1. Osobní údaje

Účastník zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, a e-mail a uděluje výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže.

 

  1. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení nebo přerušení Soutěže, délku trvání, jakož i podmínky Soutěže, zejména, ale ne výlučně, počet výherců, jakož i druhy výher. Změnu Pravidel a podmínek Soutěže pořadatel vhodným způsobem zveřejní. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži.

Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.

Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé v průběhu Soutěže. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné. Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.

 

Ve Ostravě dne 6. 3. 2020