PRAVIDLA SOUTĚŽE

O volňásky na Karolinskou Pouť pro celou rodinu

  1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže O volňásky na Karolinskou Pouť pro celou rodinu“(dále jen „Soutěž“) je Forum Nová Karolina, Jantarová 4, Ostrava, 702 00 (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen „Pravidla“).

  1. Trvání a místo Soutěže

Soutěž se uskuteční v termínu od 16. 6. 2020 do 17. 6. 2022 do 11: hod. na Instagramovém profilu obchodního centra Forum Nová Karolina https://www.instagram.com/forumnovakarolina/?hl=cs

  1. Podmínky účasti v Soutěži

Účastníkem Soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která dosáhla 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce), a která splní všechny podmínky soutěže:

▶ sledujte náš profil @forumnovakarolina
▶ dejte ? tomuto příspěvku
▶ Odpovězte nám do komentáře ??
Kterou atrakci na Karolinské pouti chcete vyzkoušet?

Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele a jejich blízké osoby. Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel. Soutěž není nijak podporována či sponzorována společností Instagram

  1. Vyloučení ze Soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také soutěžící, u kterých má podezření či důkazy na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

  1. Průběh soutěže a výběr výherců

Soutěž potrvá v termínu dle bodu 2.

Ve hře je 5 x 4 volňásky na libovolnou aktrakci na Karolinské pouti

Po skončení soutěže bude vylosováno celkme 5 výherců  kteří splní podmínky dle bodu 3.

 

  1. Výhry, oznámení o výhře a jejich předání

Předmětem soutěže je 5 x 4 ks volňásků na libovolnou aktraci na Karolinské pouti 

Výherci budou vyhlášeni nejpozději 17.6.2022 prostřednictvím Isntagramového profilu obchodního centra Forum Nová Karolina, Jantarová 4, Ostrava.

Výhra bude výhercům předána nejpozději 19. 6. 2022 do 16 hod. prostřednictvím Infostánku v přízemí obchodního centra Forum Nová Karolina, Jantarová 4, Ostrava.

Na výhry nevzniká žádný právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

  1. Osobní údaje

Účastník zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, a e-mail a uděluje výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže.

  1. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení nebo přerušení Soutěže, délku trvání, jakož i podmínky Soutěže, zejména, ale ne výlučně, počet výherců, jakož i druhy výher. Změnu Pravidel a podmínek Soutěže pořadatel vhodným způsobem zveřejní. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži.

Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.

Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé v průběhu Soutěže. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné. Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.

Ve Ostravě dne 15.6.2022