PRAVIDLA SOUTĚŽE

o lístek na koncert Monkey Business

 

  1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže „o lístek na koncert Monkey Business“ (dále jen „Soutěž“) je Forum Nová Karolina, Jantarová 4, Ostrava, 702 00 (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen “Pravidla”).

 

  1. Trvání a místo Soutěže

Soutěž se uskuteční v termínu od  5. 2. 2020 do 11. 2. 2020 na Facebook profilu obchodního centra Forum Nová Karolina https://www.facebook.com/ForumNovaKarolina/

 

  1. Podmínky účasti v Soutěži

Účastníkem Soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která dosáhla 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce), a která splní všechny podmínky soutěže:

  • označit soutěžní příspěvek na Facebook stránce formou „like“ a zároveň
  • napsat do komentáře správnou odpověď na otázku: Kolikátý ročník závodu City Cross Sprint se letos bude konat?

 

Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele a jejich blízké osoby. Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel. Soutěž není nijak podporována či sponzorována společností Facebook.

 

  1. Vyloučení ze Soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také soutěžící, u kterých má podezření či důkazy na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

 

  1. Průběh soutěže a výběr výherců

Soutěž potrvá v termínu dle bodu 2. Ve hře je 2×1 lístek na koncert Monkey Business, který se koná v rámci Afterparty závodu City Cross Sprint v Dolní oblasti Vítkovice.

 

Po skončení soutěže budou vylosováni 2 výherci, kteří splní podmínky dle bodu 3. Každý z nich si odnese 1 lístek na koncert dle bodu 6.

 

  1. Výhry, oznámení o výhře a jejich předání

 

Předmětem soutěže je volný lístek na koncert skupiny Monkey Business, který proběhne dne 15. února 2020 ve 21 h v Brickhouse DOV v rámci závodu City Cross Sprint.

 

Ve hře jsou celkem 2 lístky, které budou rozděleny v poměru 1 výherce – 1 lístek.

 

Výhra bude výhercům předána nejpozději 14.2.2020 prostřednictvím Infostánku v přízemí obchodního centra Forum Nová Karolina, Jantarová 4, Ostrava.

 

Na výhry nevzniká žádný právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

 

  1. Osobní údaje

Účastník zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, a e-mail a uděluje výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže.

 

  1. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení nebo přerušení Soutěže, délku trvání, jakož i podmínky Soutěže, zejména, ale ne výlučně, počet výherců, jakož i druhy výher. Změnu Pravidel a podmínek Soutěže pořadatel vhodným způsobem zveřejní. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži.

Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.

Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé v průběhu Soutěže. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné. Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.

 

Ve Ostravě dne 3.2.2020.